Privacy Beleid

Algemeen

Studievereniging LiNK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze policy is voor het laatst herzien in februari 2020.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Studievereniging LiNK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Studievereniging LiNK is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Studievereniging LiNK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatieverstrekking in de vorm van activiteiten, commissie, informatie over uw lidmaatschap en andere zaken omtrent Studievereniging LiNK;
 • Het heffen van contributie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aanmeldingsformulier van Studievereniging LiNK.

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Studievereniging LiNK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer:
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Studentnummer;
 • Adresgegevens;
 • Bankgegevens;
 • Opleidingsroute;

Uw persoonsgegevens worden door Studievereniging LiNK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van het lidmaatschap

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren en partners

Persoonsgegevens van sponsoren en partners worden door Studievereniging LiNK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Studievereniging LiNK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Rekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Studievereniging LiNK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de (financiële) administratie voor maximaal zeven jaar.

Verwerking persoonsgegevens bestuursleden

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door Studievereniging LiNK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Inschrijving als bestuurslid bij de Kamer van Koophandel;
 • Overige gegevens om S.V. LiNK te besturen.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier van de Kamer van Koophandel.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Studievereniging LiNK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Geslacht;
 • Studentnummer; 
 • Adresgegevens;
 • Geldig identiteitsbewijs;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Studievereniging LiNK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat het bestuurslid is aangesteld en/of staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en daarna alleen in de (financiële) administratie voor maximaal zeven jaar;
 • Gegevens van oud-bestuursleden worden mogelijk langer bewaard in een apart document, dit betreft gegevens als; voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, emailadres en adresgegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële- en ledenadministratie;

Studievereniging LiNK verstrekt informatie aan derden bij verplichtingen van identificatie bij excursies, lezingen, workshops en studiereizen indien dit noodzakelijk is. Voor de verstrekking van uw persoonsgegevens wordt er eerst toestemming gevraagd aan de hand van een actieve toestemming.

Studievereniging LiNK geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn we zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Studievereniging LiNK maakt gebruik van een aantal programma’s om optimaal te kunnen functioneren. De volgende programma’s zijn momenteel in gebruik;

 • ClubManager
 • Google Drive
 • Antagonist

Binnen de EU

Studievereniging LiNK verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Studievereniging LiNK verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan zestien jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Studievereniging LiNK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Indien Studievereniging LiNK gegevens langer wil bewaren, zal hiervoor toestemming gevraagd worden.

Cookies

We gebruiken cookies om verschillende redenen, zoals hieronder beschreven. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen standaardopties voor het uitschakelen van cookies zonder de functionaliteit en functies die ze aan deze site toevoegen volledig uit te schakelen. Het wordt aanbevolen om alle cookies te laten staan als u niet zeker weet of u ze nodig heeft of niet, voor het geval ze worden gebruikt om een dienst te leveren die u gebruikt.

Cookies uitschakelen

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen (zie de Help van uw browser voor meer informatie). Wees u ervan bewust dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt zal beïnvloeden. Het uitschakelen van cookies zal meestal ook leiden tot het uitschakelen van bepaalde functionaliteiten en functies van deze site. Het is daarom aan te raden om cookies niet uit te schakelen.

De cookies die we plaatsen

 • Login gerelateerde cookies
  We gebruiken cookies wanneer u bent ingelogd, zodat we dit feit kunnen onthouden. Dit voorkomt dat u elke keer dat u een nieuwe pagina bezoekt, moet inloggen. Deze cookies worden meestal verwijderd of gewist wanneer u uitlogt om ervoor te zorgen dat u alleen toegang hebt tot beperkte functies en gebieden wanneer u bent ingelogd.   
 • Formulieren gerelateerde cookies
  Wanneer u gegevens indient via een formulier zoals op de contactpagina’s of commentaarformulieren, kunnen er cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.

Cookies van derden

In sommige speciale gevallen maken we ook gebruik van cookies die door vertrouwde derden worden aangeleverd. In het volgende gedeelte wordt aangegeven welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen.

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest wijdverspreide en vertrouwde analyse-oplossing op het web, om ons te helpen begrijpen hoe u de site gebruikt en hoe we uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden, zoals hoe lang u op de site bent en de pagina’s die u bezoekt, zodat we boeiende inhoud kunnen blijven produceren.

Voor meer informatie over Google Analytics-cookies, zie de officiële Google Analytics-pagina.

Publicatie foto’s & video’s

Gedurende activiteiten van Studievereniging LiNK zullen er foto’s en video’s  gemaakt worden en mogelijk gepubliceerd worden via een aantal van onze sociale media kanalen: Facebook, Instagram, en onze website. Middels jouw aanwezigheid bij de activiteit, ga je akkoord met het publiceren van de desbetreffende foto’s. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kan dit kenbaar gemaakt worden via de contactgegevens onderaan de Privacy Policy.

Beveiliging

Studievereniging LiNK heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Studievereniging LiNK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens al daar aanleiding toe is;
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Inzage ledenadministratie

De toegang tot de ledenadministratie is zo beperkt mogelijk. Studievereniging LiNK heeft een functionaris aangesteld, dit betreft de secretaris. Tevens is er een controlerende functie, deze wordt uitgevoerd door de voorzitter. Er zal jaarlijks een controle zijn vanuit Saxion Hogeschool omtrent het ledenaantal.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdrachten van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Periodieke wijzigingen

Jaarlijks zal de Privacy Policy opnieuw bekeken worden door Studievereniging LiNK en indien nodig zal dit eerder plaatsvinden. Tijdens een Algemene Leden Vergadering zal de Privacy Policy aan bod komen.

Incidenten

Indien er sprake is van een incident zal Studievereniging LiNK zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Saxion Hogeschool en/of het Computer Security Information Response Team.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Indien wij er niet samen met u uitkomen, wat wij ten zeerste betreuren, dan u heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Indien u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Studievereniging LiNK

Building Epy Drost

G7.35A

Van Galenstraat 19

7511 JL Enschede

Mail: Bestuur@islink.nl